Blue Flower

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosi                    528 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2019 r.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019  r., poz. 1481) określono, że:

  1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie danej gminy muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się:

1)    sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2)    formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)    tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)    tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego trwa od 1 września do 15 września.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego                                  w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 

Jeżeli chcesz to zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy   ul. Stawiskowska 10, pokój nr 2 w dniach                                      od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30  do 15:00  – gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Oświadczenie (dla każdego wnioskodawcy).doc)Oświadczenie (dla każdego wnioskodawcy).docOświadczenie (dla każdego wnioskodawcy)32 kB
Download this file (Oświadczenie (działalność - ryczałt).doc)Oświadczenie (działalność - ryczałt).docOświadczenie (działalność - ryczałt)30 kB
Download this file (Oświadczenie (pomoc spoleczna).doc)Oświadczenie (pomoc spoleczna).docOświadczenie (pomoc spoleczna)29 kB
Download this file (Oświadczenie (PUP, bezrobotny).doc)Oświadczenie (PUP, bezrobotny).docOświadczenie (PUP, bezrobotny)28 kB
Download this file (Oświadczenie OS5 (student).doc)Oświadczenie OS5 (student).docOświadczenie OS5 (student)27 kB
Download this file (WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.doc)WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.docWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO121 kB
Download this file (WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO.doc)WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO.docWNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO78 kB