Blue Flower

Wniosek o świadczenie Dobry Start – można składać online już od 1 lipca 2020 r. przez:

 

  • www.empatia.mrpips.gov.pl
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  • lub przez bankowość elektroniczną

 

oraz od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej lub drogą pocztową).

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.


300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.


Wniosek można składać w tej samej instytucji, co wniosek o 500 +, czyli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10, pok. 2. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.


Złożenie wniosku w lipcu 2020 r. lub sierpniu 2020 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później, niż do 30 września 2020 r. Gdy zostanie on złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r. Wniosek złożony po upływie wyznaczonego terminu pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Aby osobiście złożyć wniosek o przyznanie prawa do świadczenia „Dobry Start” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy niezbędne jest zabranie ze sobą:

  1. Numer PESEL wnioskodawcy oraz dzieci, na które składany jest wniosek o świadczenie „Dobry Start”.
  2. Numer konta bankowego.

 

 

 

Wzór wniosku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start