Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020 współpracuje z 5 rodzinami z terenu Gminy Piątnica. Po przeprowadzonych dwóch warsztatach diagnostycznych, w których aktywnie uczestniczyli członkowie rodzin sporządzone zostały Indywidualne Plany Pracy. Ponadto Partnerski Zespół Kooperacji na potrzeby współpracy z rodzinami objętymi testowaniem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich opracował projekt socjalny w ramach, którego zaplanowano usługi mające na celu poprawę funkcjonowania rodzin/osób, wzmocnienie relacji między członkami rodzin jak również będą przeciwdziałać wykluczeniu rodzin ze społeczności lokalnej. Usługi realizowane są we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa realizacja usług musiała zostać zawieszona. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji w dalszym ciągu staramy się wspierać rodziny, które nam zaufały i podjęły z nami współpracę. W ramach działań projektowych zostały zapotrzebowane pakiety ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki wielorazowe oraz rękawice jednorazowe), które zostaną przekazane wybranym rodzinom. W chwili, kiedy będzie to możliwe będą realizowane zaplanowane usługi dla rodzin jak również szkolenia dla członków Partnerskiego Zespołu Kooperacji.